David Tran Inventory Published: 2/8/21 Hits: 4,420

Tổng quan

Chiến lược Gỡ bỏ/xuất kho thường là trong hoạt động lựa chọn những sản phẩm tốt nhất nhằm tối ưu hóa khoảng cách cho nhân viên kho, vì mục đích kiểm tra chất lượng hoặc vì lý do sản phẩm hết hạn. 

Khi cần chuyển một sản phẩm, Odoo sẽ tìm những sản phẩm có sẵn để chỉ định vận chuyển. Cách Odoo chỉ định các sản phẩm này phụ thuộc vào chiến lược gỡ bỏ/xuất kho được xác định trên nhóm sản phẩm hoặc trong Địa điểm kho.

Cấu hình

Bạn đi tới ứng dụng Kho vận, chọn Cấu hình  Thiết lập:

media/removal02.png

Đảm bảo rằng bạn đã tích vào tùy chọn Lô và số serial, Đa địa điểm và Tuyến nhiều bước, sau đó nhấn "Lưu".

Tiếp đến, bạn đi tới Cấu hình  Địa điểm và mở địa điểm kho mà bạn muốn áp dụng chiến lược loại bỏ. 

media/removal03.png

Các loại chiến lược gỡ bỏ/xuất kho

FIFO (Nhập trước xuất trước)

Chiến lược FIFO (Viết tắt của từ First in - Fisrt out) có nghĩa là Nhập trước, xuất trước. Chiến lược này ngụ ý rằng các sản phẩm được nhập kho trước sẽ được chuyển đi trước. Các công ty nên sử dụng phương pháp FIFO nếu họ đang bán hàng hóa dễ hư hỏng. Các công ty bán sản phẩm có chu kỳ nhu cầu tương đối ngắn, chẳng hạn như quần áo, cũng có thể phải chọn phương pháp FIFO để đảm bảo họ không bị tồn đọng với các kiểu dáng lỗi thời trong hàng tồn kho.

Đi tới ứng dụng Kho vận  Cấu hình  Địa điểm, mở Địa điểm kho và cài đặt chiến lược gỡ bỏ/xuất kho FIFO (1).


Ví dụ về chiến lược gỡ bỏ/xuất kho FIFO:

Giả sử, tại vị trí kho hàng (HCM/Dự trữ) của bạn có sẵn 3 lô IPod 32 Gb có sẵn.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về hàng tồn kho hiện có trong Dự trữ hiện tại (2).

media/removal04.png

Sau đó, bạn tạo một đơn bán hàng với số lượng 25 Ipod (32G) và xác nhận.

Bạn sẽ thấy trong sản phẩm Ipod 32G gửi đi được chỉ định với các lô cũ nhất, sử dụng chiến lược gỡ bỏ/xuất kho FIFO.

media/removal05.png

LIFO (Nhập sau xuất trước)

Trong cách quản lý kho này, sản phẩm được đưa vào cuối cùng sẽ được chuyển ra trước. LIFO được sử dụng trong trường hợp sản phẩm không có hạn sử dụng.

Bạn đi tới ứng dụng Kho vận  Cấu hình  Địa điểm, sau đó mở địa điểm kho mà bạn muốn áp dụng chiến lược gỡ bỏ/xuất kho LIFO.


Ví dụ, hãy kiểm tra Dự trữ hiện tại có sẵn trong kho với sản phẩm Ipod (32G) trong địa điểm kho HCM/Dự trữ.

media/removal06.png

Sau đó tạo một đơn bán hàng với 10 sản phẩm Ipod (32G).

Bạn sẽ thấy trong đơn hàng chuyển đi sản phẩm Ipod (32G) được chỉ định với các lô mới nhất, sử dụng chiến lược gỡ bỏ/xuất kho LIFO.

media/removal07.png

FEFO (Hết hạn trước xuất trước)

Trong quản lý kho theo chiến lược gỡ bỏ/xuất kho FEFO (Hết hạn trước xuất trước) các sản phẩm được chuyển đi từ kho theo ngày hết hạn trước của chúng.

Bạn đi tới ứng dụng Kho vận  Cấu hình  Cài đặt và tích vào tùy chọn Ngày hết hạn.

media/removal08.png

Điều này sẽ cho phép bạn cài đặt bốn trường hết hạn cho từng lô hoặc từng số seri: Thời gian sử dụng sản phẩm, Tuổi thọ sản phẩm, Thời gian Cảnh báo sản phẩmThời gian loại bỏ sản phẩm. Để thiết lập các dữ liệu, bạn đi tới Kho vận  Dữ liệu gốc  Sản phẩm  Truy xuất nguồn gốc, chọn Theo số Seri duy nhất hoặc theo lô.

media/removal09.png

  • Tốt nhất trước ngày: Đây là ngày mà chất lượng hàng hóa có số lô/số seri này bắt đầu xấu đi, nhưng chưa nguy hiểm.
  • Ngày kết thúc vòng đời: Đây là ngày mà hàng hóa có số lô/số seri này có thể trở nên nguy hiểm và không được tiêu thụ.
  • Ngày loại bỏ: Đây là ngày mà hàng hóa có số lô/số seri này nên được lấy ra khỏi kho hàng. Sử dụng chiến lược gỡ bỏ/xuất kho FEFO, hàng hóa được chọn cho các đơn giao hàng sử dụng ngày này.
  • Ngày cảnh báo: Đây là ngày mà cảnh báo sẽ được gửi về cho hàng hóa có số lô/số seri này.

Số lô sẽ được nhặt hàng dựa trên số ngày loại bỏ của chúng, từ sớm nhất đến muộn nhất. Các lô không được xác định ngày loại bỏ sẽ được chọn sau các lô có ngày loại bỏ.

Tất cả các ngày ngoại trừ ngày loại bỏ chỉ dành cho mục đích thông tin và báo cáo. Các lô hàng đã qua bất kỳ hoặc tất cả các ngày hết hạn vẫn có thể được chọn cho các đơn giao hàng và sẽ không có thông báo nào được gửi khi lô hàng này vượt quá ngày cảnh báo của chúng. 

Ngày hết hạn trên các lô hàng được thiết lập tự động khi hàng hóa được nhập vào kho. Sau khi bật ngày hết hạn trên số seri, bốn trường mới sẽ có sẵn trong tab Kho vận của biểu mẫu sản phẩm: Thời gian sử dụng sản phẩm, Tuổi thọ sản phẩm, Thời gian Cảnh báo sản phẩm và Thời gian loại bỏ sản phẩm. Khi một số nguyên được nhập vào một trong các trường này, ngày hết hạn của lô/seri sản phẩm được đề cập sẽ được đặt thành ngày tạo số lô/số seri cộng với số ngày được nhập trong trường tăng thời gian. Nếu trường tăng thời gian được đặt là 0, thì ngày hết hạn của số lô/số seri phải được xác định theo cách thủ công sau khi lô đã được tạo.

Mỗi trường tăng thời gian được sử dụng để tạo một trong các trường ngày hết hạn lô như sau:

  • Thời gian sử dụng sản phẩm  Tốt nhất trước ngày

  • Thời gian loại bỏ sản phẩm  Ngày loại bỏ

  • Thời gian vòng đời sản phẩm  Ngày kết thúc vòng đời

  • Thời gian cảnh báo sản phẩm  Ngày cảnh báo

Để cài đặt chiến lược gỡ bỏ/xuất kho trên địa điểm, bạn đi tới Cấu hình  Địa điểm và chọn FEFO: 

media/removal10.png

Ví dụ, có 3 lô hàng Bánh mì có sẵn trong địa điểm kho HCM/Dự trữ: BREAD001, BREAD002, BREAD003 với số lượng cùng là 10 nhưng ngày hết hạn là khác nhau. 
Số lô/số seriSản phẩmNgày hết hạn
BR001Bánh mì30/12/2020
BR002Bánh mì10/01/2021
BR003Bánh mì28/12/2020

Sau đó, tạo một đơn bán hàng với số lượng 15 bánh mì và xác nhận đơn.

Lô hàng gửi đi của đơn bán này sẽ được thực hiện chiến lược gỡ bỏ/xuất kho FEFO.

Đơn hàng sẽ nhặt 10 bánh mì từ lô BR003 và 5 bánh mì từ lô BR001 dựa trên số ngày hết hạn của sản phẩm.

media/removal11.png