Bùi Giang Nam Manufacturing Published: 3/18/21 Hits: 2,132

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hàng hóa có thể bị hư hỏng, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (quy cách, kích thước, phẩm chất, giá trị sử dụng...) đã quy định, phải loại bỏ nhằm đảm bảo yêu cầu sử dụng hoặc chế biến tiếp.

Với Odoo/ERPOnline cho phép quản lý các mặt hàng phế liệu, phế phẩm theo từng địa điểm, thống kê được số lượng, truy vết nguồn gốc, thời gian khi điều chuyển vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm thành phế liệu. 

Tạo lệnh phế liệu thủ công

Trong phân hệ Sản xuất, người dùng có thể tạo thủ công lệnh phế liệu bằng cách : Truy cập vào Module Sản xuất > Menu Hoạt động -> Lệnh phế liệu -> Tạo


 • Điền đầy đủ những thông tin cần thiết sau :

  • Sản phẩm cần đưa ra địa điểm phế liệu

  • Số lượng sản phẩm

  • Địa điểm nguồn: Là địa điểm đang lưu trữ hàng hóa

  • Địa điểm phế liệu: là địa điểm muốn lưu trữ các mặt hàng phế liệu

  • Tài liệu nguồn: Tài liệu tham chiếu tới lệnh phế liệu này (có thể từ mã lệnh sản xuất, biên bản kiểm tra chất lượng...)

  • Công ty ( áp dụng với đa công ty )


Trước khi xác nhận lệnh phế liệu, số liệu tồn kho tại các địa điểm:

 • Địa điểm nguồn: 5

 • Địa điểm đích: 0


Sau khi xác nhận lệnh phế liệu, số liệu tồn kho tại các địa điểm:

 • Địa điểm nguồn: 4 (số lượng tại địa điểm nguồn giảm đi 1 đơn vị)

 • Địa điểm đích: 1 (số lượng tại địa điểm đích tăng lên 1 đơn vị

Ta có thể truy suất nguồn gốc của sản phẩm đã đưa vào phế liệu bằng cách click vào "truy suất nguồn gốc".Tạo phế liệu từ lệnh sản xuất

Ngay trên giao diện của lệnh sản xuất, các bán thành phẩm hoặc thành phẩm hoàn thành nhưng không đạt tiêu chuẩn chất lượng, người phụ trách sản xuất có thể điều chuyển thành phế liệu, phế phẩm. Bấm nút Phế liệu:


Điền đầy đủ thông tin về sản phẩm như yêu cầu:


Sau đó, bạn có thể bấm nút hoàn thành thì sản phẩm sẽ được đưa về địa điểm phế liệu.