Phạm Thị Ngọc Thư Inventory Published: 2/1/21 Hits: 1,500

Tổng quan

Mặc định, Odoo/ERPonline cho rằng việc giao hàng của bạn gồm một gói. Nhưng bạn có thể vận chuyển dễ dàng với nhiều hơn một gói hàng. Nó được tích hợp đầy đủ với nhà vận chuyển thứ ba.

Cấu hình

Để cấu hình sử dụng gói hàng vào Kho vận  Cấu hình  Thiết lập. Khu vực Sản phẩm và tích Đóng gói sản phẩm.


Kích Lưu khi bạn hoàn thành.

Xử lý bán hàng

Nhiều gói giao hàng

Giao hàng được tạo từ đơn bán sẽ lấy thông tin giao hàng từ đó.


Từ đây, bạn có thể tách giao hàng của bạn thành nhiều gói.

Chọn số lượng bạn muốn đặt trong gói đầu tiên trong cột hoàn thành, sau đó kích vào Đóng vào gói.


Phần mềm sẽ tự động tạo một gói với số lượng được yêu cầu.

Làm các bước tương tự với phần còn bạn muốn đóng gói.


Kích xác nhận khi bạn hoàn thành.