Phạm Thị Ngọc Thư Purchase Published: 12/16/20 Hits: 2,065

Do hiểu nhầm, các lỗi do con người hoặc thay đổi kế hoạch, đôi khi cần thiết để hủy đơn mua hàng đã gửi cho các nhà cung cấp. Odoo/ERPOnline cho phép bạn thực hiện, thậm chí nếu một số hoặc thậm chí tất các các hàng hóa đã đặt hàng đã sẵn sàng đến kho của bạn.

Đầu tiên chúng ta lấy trường hợp ví dụ bạn đặt hàng 3 iPad mini mà chưa đến dịch chuyển của bạn. Vì cài đặt ứng dụng Kho vận được yêu cầu khi sử dụng ứng dụng Mua hàng, nó cũng thú vị khi thấy trường hợp một phần hàng hóa đã giao mà bạn muốn hủy.

Tạo một đơn mua

Bước đầu tiên để tạo một đơn mua là tạo Yêu cầu báo giá từ menu: Mua hàng >> Đơn mua >> Yêu cầu báo giá.

Yêu cầu báo giá, về bản chất chính là 1 đơn hàng mua ở trạng thái chưa xác nhận

Odoo/ERPOnline cho phép lập các yêu cầu báo giá với những thông tin sau: 

  • Nhà cung cấp: tạo mới hoặc chọn NCC đã có sẵn

  • Tiền tệ, Ngày đặt hàng, Tham chiếu đối tác

  • Chi tiết các sản phẩm

erponline-huy-don-mua

Odoo/ERPOnline cho phép gửi RFQ ngay từ giao diện. Odoo/ERPOnline sẽ tự động chuyển đổi yêu cầu báo giá thành bản in PDF để đính kèm vào email gửi cho nhà cung cấp. Sau khi yêu cầu báo giá được gửi, trạng thái của yêu cầu báo giá chuyển thành "Yêu cầu báo giá đã được gửi". Xác nhận yêu cầu báo giá để có một đơn mua.


Khi xác nhận đơn mua: Nếu trên đơn mua có các dòng đơn mua chứa các sản phẩm kiểu Lưu kho hoặc Tiêu dùng, phiếu nhập kho sẽ được tạo tự động để ấn định kế hoạch nhập kho.

Hủy đơn mua

Sử dụng trường hợp 1: Bạn chưa nhận hàng

Nếu bạn xác nhận đơn mua của bạn và chưa nhận hàng, bạn có thể hủy đơn mua đơn giản bằng cách kích vào nút Hủy


Odoo/ERPOnline sẽ tự động hủy các giao hàng đang xử lý có liên quan đến đơn mua này và thanh trạng thái sẽ chuyển từ đơn mua sang Đã hủy.


Sử dụng trường hợp 2: Một phần hàng hóa đã được giao.

Trong trường hợp này, 2 trong số 3 Ipad Mini đã về trước khi bạn cần hủy đơn hàng

Ghi nhận hàng hóa đã nhận và hủy đơn hàng còn lại 

Điều đầu tiên làm là ghi nhận hàng hóa đã nhận và hủy việc đến của Ipad Mini thứ 3 vẫn được giả thiết giao hàng.


Ghi chú: Khi kích vào Xác nhận, Odoo/ERPOnline sẽ cảnh báo bạn rằng bạn đã xử lý ít hơn nhu cầu ban đầu (2 thay cho 3 trong trường hợp của chúng ta) và sẽ hỏi bạn chấp nhận tạo một đơn giao lại.

 

 Kích vào Không tạo phần dở dang và hủy cung cấp sản phẩm còn lại. Bạn sẽ lưu ý rằng số lượng nhận đã thay đổi theo và do dó, trạng thái giao hàng chuyển sang Hoàn thành


Tạo dịch chuyển trả hàng

Bây giờ, bạn cần trả IPad Mini mà em đã nhận tới địa điểm của nhà cung cấp. Để làm như vậy, kích vào nút Trả hàng từ cùng một tài liệu. Một cửa sổ Trả lại hàng sẽ bật lên. Nhập số lượng trả hàng và địa điểm tương ứng và kích vào Trả hàng

Xử lý trả hàng và quản lý dịch chuyển kho từ WH/Input hoặc WH/Stock tới địa điểm nhà cung cấp


Quay trở lại đơn hàng mua số PO0007, bấm nút Hủy đơn hàng, hệ thống sẽ thông báo:

Odoo • Text and Image

Trong trường hợp này, bạn sẽ phải cập nhật lại số lượng đặt hàng trên đơn mua, để số lượng đặt hàng bằng với số lượng đã nhập kho: