Phạm Thị Ngọc Thư Inventory Published: 1/29/21 Hits: 1,899

Dựa vào các chỉ tiêu như kiểu sản phẩm bạn bán, kích thước kho hàng, số đơn hàng bạn vào sổ mỗi ngày... cách bạn xử lý giao hàng tới khách hàng của bạn có thể thay đổi nhiều.

Odoo/ERPonline hỗ trợ bạn xử lý giao hàng từ kho bằng ba cách:

  • Giao hàng 1 bước (Giao hàng): Giao hàng trực tiếp từ kho.
  • Giao hàng 2 bước (Xuất hàng + Giao hàng): Mang hàng tới địa điểm đầu ra trước khi giao hàng.
  • Giao hàng 3 bước (Đóng gói + Xuất hàng + Giao hàng): Đặt các kiện hàng vào một địa điểm chuyên dụng, sau đó chuyển chúng tới địa điểm đầu ra và giao hàng.

Đối với nhiều doanh nghiệp có kho hàng nhỏ và không yêu cầu cao về các mặt hàng hoặc không bán những mặt hàng dễ hư hỏng, giao hàng một bước là giải pháp đơn giản nhất, vì nó không yêu cầu thiết lập nhiều và cho phép xử lý đơn hàng rất nhanh.

Sử dụng phương pháp quản lý tồn kho như là FIFO, LIFO và FEFO yêu cầu ít nhất hai bước để xử lý giao hàng. Phương pháp lấy hàng sẽ được xác định bởi chiến lược loại bỏ, và mặt hàng được loại bỏ sẽ được giao sau tới các khách hàng. Phương pháp này cũng rất hay nếu bạn giữ tồn kho lớn và đặc biệt khi các mặt hàng bạn lưu kho có kích thước lớn.

Hệ thống 3 bước trở lên hữu hiệu hơn trong các tình huống cụ thể, cái chính là để xử lý tồn kho lớn. Những mặt hàng dịch chuyển tới khu vực xuất hàng, nơi chúng được tập hợp tại địa điểm đích, và sau đó được đưa lên xe tải đi vận chuyển để giao hàng cho các khách hàng.

Thiết lập

Giao hàng một bước

Tham khảo tài liệu trên trang: Giao hàng 1 bước.

Giao hàng hai bước

Tham khảo tài liệu trên trang: Giao hàng 2 bước.

Giao hàng ba bước

Tham khảo tài liệu trên trang: Giao hàng 3 bước.