David Tran Purchase Published: 12/16/20 Hits: 1,694

Khi một đơn hàng được xác nhận, bạn có thể khóa nó ngăn cản bất kỳ chỉnh sửa thêm nào.

Cấu hình

Để tính năng này làm việc, đến: Mua hàng >> Cấu hình >> Thiết lập và kích hoạt tính năng Khóa đơn mua đã xác nhận.


Khóa một đơn hàng

Khi bạn xác nhận một đơn hàng, hệ thống sẽ tự động khóa đơn hàng để ngăn cản bất kỳ chỉnh sửa nào trên tài liệu.

 

Ghi chú bạn có thể bỏ khóa tài liệu nếu bạn cần tạo thêm các thay đổi

 Quay về đầu trang

Tham khảo thêm các tính năng về Quản lý Mua hàng cùng những bài viết liên quan để có trải nghiệm toàn diện hơn với hệ thống ERPOnline.