Tô Lan Anh Point of Sale Published: 2/3/21 Hits: 1,553

Sử dụng tính năng In hóa đơn để in ra các hóa đơn trước khi thanh toán. Tính năng này sẽ trở nên hữu ích nếu hóa đơn vẫn còn được điền thêm và chưa phải là hóa đơn cuối cùng

Cấu hình tính năng

Để kích hoạt tính năng In hóa đơn, truy cập Điểm bán lẻ > Cấu hình > Điểm bán lẻ và chọn đến mục Hóa đơn và Biên lai

Chia tách hóa đơn

Trên giao diện Điểm bán lẻ, chọn nút để in Hóa đơn