Phạm Thị Ngọc Thư Inventory Published: 1/29/21 Hits: 2,247

Tạo sản phẩm có thể lưu kho hoặc sản phẩm tiêu dùng

Bước đầu tiên sử dụng ứng dụng kho để tạo các sản phẩm trong cơ sở dữ liệu của bạn qua danh mục lựa chọn: Dữ liệu gốc Sản phẩm. Ấn nút Tạo và nhập Tên sản phẩm.


Trường hợp bạn cài đặt sản phẩm lưu kho, bạn sẽ theo dõi tồn kho cho sản phẩm này và biết được có bao nhiêu đơn vị tồn kho và số lượng dự báo tồn kho. Nếu bạn muốn bao gồm một sản phẩm trên phiếu nhận hàng/ phiếu giao hàng nhưng không cần phải theo dõi kho của sản phẩm đó, bạn có thể cài đặt sản phẩm đó là Tiêu dùng.


Giao hàng từ kho

Khi bạn có sẵn sản phẩm, bạn có thể quyết định tạo phiếu giao hàng để giao sản phẩm tới khách hàng của bạn. Quá trình thực hiện như vậy được miêu tả theo ảnh sau.Trên phiếu yêu cầu giao hàng, bạn có thể chỉ định cho người mà sản phẩm sẽ được giao cùng với các sản phẩm khác với số lượng tương ứng của họ. Khi phiếu giao hàng được hoàn thành bạn có thể nhấn Xác nhận và hàng hóa sẽ được xuất kho.


Trong trường hợp bạn có phiếu giao hàng đã được lên kế hoạch nhưng không được xác nhận ngay, bạn có thể tạo kế hoạch giao hàng với một ngày theo lịch trình trong tương lai. Bạn có thể chỉ ra nhu cầu ban đầu cho mỗi sản phẩm, tương ứng với những gì đã được đặt bởi khách hàng của bạn. Khi tài liệu được điền vào, bạn có thể ấn Đánh dấu cần làm để xem xét nó trong dự báo sản phẩm.


Lưu ý:

Cài đặt mặc định là Dịch chuyển ngay, bạn không cần Đánh dấu cần làm và Kiểm tra khả dụng khi giao một sản phẩm.

Giao hàng từ kho, từ một đơn bán

Nếu bạn đã cài ứng dụng bán hàng, phiếu giao hàng có thể được tạo trực tiếp bằng cách Xác nhận một Báo giá. Bạn có thể tìm thấy phiếu giao hàng tương ứng trực tiếp trên đơn bán.