Phạm Thị Ngọc Thư Inventory Published: 1/29/21 Hits: 2,186

Trình điều độ là gì?

Trình điều độ là công cụ tính toán lập kế hoạch và ưu tiên hoạt động sản xuất và mua hàng. Nó thực hiên một cách tự động theo các tuyến mặc định trên sản phẩm. Mặc định, trình điều độ được cài đặt chạy một lần một ngày.

Tính toán các yêu cầu và lập lịch

Trình điều độ chỉ xác nhận những nhu cầu mua sắm đã được xác nhận nhưng chưa bắt đầu. Những nhu cầu mua sắm đặt trước này sẽ bắt đầu sản xuất, các nhiệm vụ hoặc tự đi mua, dựa vào cấu hình của sản phẩm được yêu cầu

Giống như một người thực hiện, trình điều độ lấy ưu tiên của các hoạt động trong tính toán khi bắt đầu đặt trước và những nhu cầu mua sắm, Những yêu cầu gấp sẽ được bắt đầu trước. 

Ghi chú:

Trường hợp không đủ sản phẩm trong kho để thỏa mãn tất cả các yêu cầu, bạn có thể chắc chắn rằng những cái gấp nhất sẽ được sản xuất đầu tiên.

Cấu hình và chạy trình điều độ

Chạy trình điều độ thủ công

Để bắt đầu trình điều độ thủ công, đi đến menu: Kho vận  Giao nhận  Chạy trình điều độ. Trình điều độ sử dụng tất cả các thông số liên quan mặc định cho sản phẩm, nhà cung cấp và Công ty để ưu tiên những đơn hàng sản xuất khác nhau, giao hàng và mua hàng nhà cung cấp.


Cấu hình và chạy trình điều độ (đối với người dùng quản trị)

Để sử dụng tính năng này, bạn phải kích hoạt: Chế độ phát triển

Sau đó đi đến menu: Thiết lập  Kỹ thuật  Hoạt động định kỳ và chỉnh sửa thời gian thực hiện tại đây.