David Tran Inventory Published: 2/1/21 Hits: 2,158

Cross-docking là quy trình gửi các sản phẩm đã nhận trực tiếp tới các khách hàng mà không nhập chúng vào kho. Các xe tải chỉ đơn giản là dỡ hàng ở khu vực trung chuyển để sắp xếp các sản phẩm và xếp lên xe khác.

cross-docking

Cấu hình

Trong ứng dụng Kho vận, mở Cấu hình  Thiết lập và kích hoạt Các tuyến nhiều bước.

kich-hoat-tuyen-kho-nhieu-buoc

Ghi chú:

Làm như vậy cũng sẽ kích hoạt tính năng Đa địa điểm kho.

Bây giờ, cả Lô hàng Nhận và Lô hàng giao được cấu hình làm việc 2 bước. Theo cấu hình, đến danh mục lựa chọn: Kho vận Cấu hình  Kho hàng và sửa kho của bạn.

tao-moi-dia-diem-kho

Điều chỉnh này sẽ giúp tạo một tuyến Cross - docking và tuyến này có thể được tìm thấy bằng cách vào Kho vận  Cấu hình Tuyến Cung ứng.


Cấu hình sản phẩm với tuyến Cross-dock

Tạo sản phẩm sử dụng tuyến Cross-dock và sau đó, trong mục Kho vận, chọn tuyến Mua và Điểm Trung chuyển. Bây giờ, trong mục mua hàng, xác định nhà cung cấp bạn mua sản phẩm và thiết lập giá cho nó.Khi hoàn thành, tạo một đơn bán cho sản phẩm và xác nhận nó. Odoo/ERPonline sẽ tạo tự động hai dịch chuyển sẽ được liên kết tới đơn bán. Đầu tiên là dịch chuyển từ địa điểm đầu vào tới địa điểm đầu ra, tương ứng để chuyển sản phẩm vào địa điểm trung chuyển. Thứ hai là yêu cầu giao hàng từ địa điểm đầu ra tới địa điểm khách hàng của bạn. Cả hai đều ở trạng thái Chờ hoạt động khác vì chúng ta vẫn cần yêu cầu sản phẩm tới nhà cung cấp.Bây giờ, tới ứng dụng mua hàng. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy yêu cầu mua hàng được tạo tự động bởi hệ thống. Xác nhận nó và nhận các sản phẩm vào địa điểm đầu vào.Khi các sản phẩm đã được nhận từ nhà cung cấp, bạn có thể quay lại đơn bán trước đó của bạn và xác nhận dịch chuyển từ địa điểm đầu vào sang địa điểm đầu ra.Yêu cầu giao hàng bây giờ là Sẵn sàng để xử lý và cũng có thể được xác nhận.