Purchase Published: 12/16/20 Hits: 2,365

Nếu bạn thấy doanh nghiệp mình có nhu cầu mua hàng từ nhiều nhà cung cấp cho một sản phẩm, Odoo/ERPOnline cho phép bạn liên kết trực tiếp với các nhà cung cấp trên môt sản phẩm duy nhất.

Thêm các nhà cung cấp trên một sản phẩm

Để sử dụng tính năng này, vào Mua hàng  Sản phẩm, sau đó chọn một sản phẩm.

Từ đó bạn có thể thêm các nhà cung cấp đã có sẵn cho sản phẩm của bạn hoặc tạo mới nhà cung cấp trên giao diện. 

Lưu ý: Mỗi lần đầu sản phẩm được mua từ một nhà cung cấp mới, Odoo/ERPOnline sẽ tự động liên kết địa chỉ liên hệ và giá với sản phẩm đó.


Thêm giá, số lượng và ngày hợp lệ

Khi bạn thêm nhà cung cấp cho một sản phẩm, bạn có thể thêm tên nhà cung cấp hàng hóa và mã cũng như là thiết lập số lượng tối thiểu, giá và ngày hợp lệ.


Tính năng này cũng hoạt động với các biến thể của các sản phẩm, chẳng hạn như một cái áo phông với các kích cỡ khác nhau!