Vietnam Chart of Accounts - Circular No. 200 & 133

Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận tại doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán theo quy định hiện hành để tiến hành nghiên cứu, vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán cho phù hợp đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Hệ thống Tài khoản Kế toán theo Thông tư 200 và 133 của Bộ Tài chính cho hệ thống phần mềm của bạn và cách thêm/bớt tài khoản kế toán.

Views
381 Total Views
4 Members Views
523 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website