Replenishment Strategy - MTS (Make to Stock)

Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để cấu hình chiến lược tái cung ứng MTS (Make to Stock) để đảm bảo cho Doanh nghiệp luôn duy trì được lượng hàng hóa trong kho cần thiết cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Views
188 Total Views
6 Members Views
182 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website