Course content

How to set up Viindoo Sales application | 14.0

Các thao tác thiết lập cơ bản để sử dụng ứng dụng Bán hàng trong phần mềm Viindoo:
- Phân quyền nhân viên bán hàng.
- Kích hoạt các thiết lập cần thiết trước khi sử dụng: Danh mục sản phẩm, Giá bán, Báo giá & Đơn bán, Vận chuyển...
Views
141 Total Views
3 Members Views
225 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website