Generate Automatic Accounting for Purchase - Sales - Inventory Process

Làm thế nào để tạo ra các quy tắc tự động ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?
Tại thời điểm nào các bút toán được tạo và phát sinh khi sử dụng phần mềm Viindoo/ERPOnline?
Video này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.
Views
160 Total Views
2 Members Views
158 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website