Create a User and Grant Access Rights

Để sử dụng phần mềm Viindoo, chúng ta cần tạo tài khoản người dùng và phân quyền sử dụng cho tài khoản đó. Việc phân quyền đảm bảo vấn đề bảo mật dữ liệu cho công ty, ví dụ: nhân sự chịu trách nhiệm với nhiệm vụ nào thì sẽ thấy các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ đó.

Làm thế nào để tạo và phân quyền người dùng? Hãy cùng theo dõi video này của chúng tôi.
Views
284 Total Views
6 Members Views
278 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website