Thông tin Công ty là một thông tin quan trọng xuất hiện ở nhiều chỗ như trên:
- Báo giá;
- Yêu cầu Chào giá;
- Đơn bán;
- Phiếu Xuất kho;
- v.v.
Do đó, việc thiết lập chuẩn thông tin Công ty ngay từ đầu là điều rất cần thiết.
Video này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để Thiết lập thông tin Công ty trên hệ thống phần mềm.
Views
32 Total Views
5 Members Views
27 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website